Вселена и Живот

Какво представлява Шистовия газ?

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Шистовия газ представлява природен газ намиращ се и добиващ се от шистовия слой, разположен под земята, състоящ се главно от метан.
Шистът е широко разпространена скала в земната кора, формирана от натрупването на тинести утайки, отлагани в продължение на милиони години и съдържащи метан от органичните вещества в тинята.Шистовите газови ресурси в света се изчисляват на около 200 трилиона кубични метра. Към момента шистовия газ е регионален енергиен фактор, който има значителен ефект само на пазара в Северна Америка.
Сред предимствата на този газ е близостта до пазарите и потребителите. Тоест за него не са нужни колосални инвестиции в инфраструктура, като тръби, цехове и огромни хранилища. В същото време шистовия газ има и някой недостатъци, които влияят отрицателно на перспективите за производството му в света.

Някой опасения наистина съществуват, но има и значителни преувеличения, който могат да спънат развитието за използването му.„За и против“Интересен е анализ за факторите, влияещи върху перспективите за добиване и използване на газът от шисти.

В Съединените щати към положителните фактори се отнася заинтересоваността на държавните органи (в контекста на това да се намали зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси), значителните резерви от шистов газ, висок процент на текущото производство, опита в добиването му, високото ниво на технологиите.Към отрицателните фактори спадат: намаляването на рентабилността на газът, при ниски регионални цени, спадането на коефицента на извличане от газовите находища в дългосрочен план, ниски нива на доказаните запаси, и разбира се рискове за околната среда.В Европа, към положителните фактори се включват: интересът на държавните органи (както при САЩ да се намали зависимостта от внос на енергийни ресурси), значителни резерви от газът.

Сред отрицателните: правни, данъчни, екологични ограничения, слаба геологическа изученост на запасите, високи производствени разходи, липса на подходящи технологии за производство.

В Китай съответно има следните положителни фактори: интерес на държавните органи и значителни резерви от този газ. Сред отрицателните:- лоши геоложки проучвания на ресурсите, опазването на околната ограничения (недостиг на вода), липсата на подходящи технологии за производството му.

Съвсем нови технологии обаче позволяват отделянето на метана, като в кладенеца се „разбива” самата скала със силни водни струи (т. нар „fracking”).

Икономиката на шистовия газ
Оказва се, че експлоатирането на шистовият газ е по-рентабилно от петрола, най-вече защото находищата (засега) са сухоземни. Цената на кладенец за шистов газ се равнява на около 4 милиона щатски долара, докато един петролен кладенец в мексиканския залив струва над 300 милиона долара.
От друга страна себестойността на шистовия газ е по-висока от тази на конвенционалния газ и въглищата. Експлоатацията му налага пробиването на огрпомен брой сондажи. Това е по-проблемно в Европа, където населението е по-гъсто отколкото в Америка.
За да може експлоатацията на шистовия газ да бъде рентабилна, цената на природния газ трябва да надхвърля 7,5 до 8 щатски долара на 1000 кубически фута.
В САЩ пазарната цена в момента е около 4 щ.д.
AstrobioStar05
Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *