Вселена и Живот

Астробиологична Пътна Карта (Astrobiology Roadmap)

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Въведение
Астробиологията (Astrobiogy) е наука за изучаването на произхода, развитието, разпространението и бъдещето на живота във Вселената.
Тя борави с основни понятия като живот и обитаема среда, които термини ще ни помогнат даразберем същността на биосферата (най-общо) на чуждите светове, които могат да бъдат доста различни от нашитепредстави.
Астробиологията като познание обхваща търсенето на потенциално обитаеми планети извън нашата Слънчева система, изследване на Марс и външните планети, лабораторни и полеви изследвания на произхода и ранната еволюция на живота, както и проучването на потенциала на обществата да се адаптират към бъдещите предизвикателства- както на Земята така и в космоса.

Астробиологията е интердисциплинарна като наука.

Интердисциплинарните изследвания са необходими, защото съчетават в себе си особенностите на молекулярната биология, екология, планетарни науки, астрономия, геология, технологии за изследване на космоса, и свързаните с тяхдисциплини, които се подпомагат едни други.
Широкият интердисциплинарен характер на астробиология ни принуждава да се стремим към най-изчерпателно и най-всеобхватно разбиране на биологичните, планетарни и космически явления.
Затова НАСА създава астробиологичната пътната карта (Astrobiology Roadmap) като очертава главните пътища за научни изследвания и проучвания и така показва как те могат да бъдат приоритизирани и координирани.
Пътната карта(Astrobiology Roadmap) олицетворява усилията на над 200 учени и технолози, включително служители на НАСА, академични учени, чиито изследвания са частично финансирани с безвъзмездна помощ на НАСА, както и много членове от по-широка общност, които нямат формално сдружение с НАСА и нейните структури.
Основни въпроси пред астробиологията (astrobiology)

Пред астробиологичната наука има три основни въпроса, които биха били важни за бъдещите поколения:Как животът е започнал и как е еволюирал?

Съществува ли живот другаде във Вселената?Какво е бъдещето на живота на Земята и отвъд?
ПринципиОсновните принципи в астробиологичната програма са: Астробиологията (Astrobioogy) е мултидисциплинарен клон в науката и нейното съдържание e интердисциплинарнo катоизпълнение.
Нейният успех зависи изключително много от тясната координация на други различни научни дисциплини и програми, включително и от космическите мисии.
Астробиологията насърчава опазването на планетните системи като възлага акцент върху защитата от биологично замърсяване, а също така и признаване на етичните въпроси, свързани с проучването на други светове.
Астробиологията признава широкият обществен интерес от своите начинания, особено в такива области, като постигане на по-дълбоко познаване и разбиране на живота, търсейки извънземени планети подобни на Земята, оценка на социалните последици от откриване на други светове, на който има живот и изследва бъдещето на живота на Земята и в космоса.
Присъщият обществен интерес към астробиологията предлага ключова възможност да се образова и вдъхновява следващото поколение от учени, технолози и да информира гражданите; по този начин силен акцент се поставя върху образованието и обществените информационни емисии ролята, на които е от съществено значение.
Животът е централната тема, която обединява визия и мисия на НАСА. Златната ера започна за науките свързани с живота.

Една епоха, в която науката и технологиите значително ще се възползват от основно разбиране на пълния потенциал на живите системи тепърва предстой.

Затова Пътната карта (Astrobiology Roadmap) очертава как да се постигне по-добро разбиране, както на собственият ни свят, така и на потенциалните обитаеми светове и наличието наживот извън Земята.
Тази програма е създадена да вдъхнови на следващото поколение планетарни изследователи , които със своите усилия ще поддържат визията и бъдещето на Вселената.
Астробиологичната Пътна карта (Astrobiology Roadmap) на НАСА предвижда насоки за научни изследвания и технологично развитие на комплекс от дейности, които обхваща НАСА свързани с изучаването на Земята и свързаните с нея биологични науки.

Пътната карта е формулирана от гледна точка на седем основни цели, които да очертаят ключови области за изследване.

За всяка точка от поставените цели, НАСА очертава специални Научни Задачи, които конкретно да определят, по-специфични и високо приоритетни усилия за следващите три до пет години.
Тези общо осемнадесет цели ще бъдат интегрирани с времето чрез стратегическо планиране от страна на НАСА.

Цел 1 Разбиране на естеството и разпределянето на обитаемите среди във Вселената

Задача 1.1 Модели за формиране и еволюция на обитаеми планетиЗадача 1.2 Преки и непреки астрономически наблюдения на екзопланети извън Слънчевата система.

Цел 2– Изследване за минали и настоящи обитаеми среди, пребиотична химия и признаци на живот другаде в Слънчевата система

Задача 2.1- Проучване на Марс
Задача 2.2- Изследване на външните части на Слънчевата система.

Цел 3-Разбиране на факта как и откъде е произлязъл живота- от космически или планетарни първоизточници

Задача 3.1-Източници на пребиотични материали и катализатори
Задача 3.2- произход и еволюцията на функционални биомолекулиЗадача 3.3- произход на енергийната трансдукция.
Задача 3.4- произход на протобиологичните и клетъчните системи.

Цел 4 Разбиране на факта как в ранната си история Земята е взаимодействала и как се е променяла в хода на планетнипромени в Слънчевата система.

Задача 4.1- Първична земна биосфера
Задача 4.2- Основите на комплексният живот
Задача  4.3 Ефекти на извънземни събития върху биосферата на Земята

Цел 5– Разбиране на еволюционни механизми и пределните граници на живота.

Задача 5.1- Околна среда зависима молекулярна еволюция при микроорганизмите
Задача 5.2- Ко-еволюцията на микробни общности
Задача 5.3- Биохимична адаптация към екстремни среди.

Цел 6 Разбиране на принципите, които ще определят бъдещето на живота, както на Земята, така и извън нея.

Задача 6.1 – Промени в околната среда и цикличност на елементите от флората и фауната, съобществата и екосистемите
Задача 6.2- Адаптиране и развитие на живота извън пределите на Земята

Цел 7– Определя на това как да се разпознаят признаците на живот от други светове както и на такива намиращи се близко до Земята.

Задача 7.1- Биосигнали, които да се търсят в Слънчевата система.
Задача 7.2- Биосигнали, които да се търсят в близките планетни системи около нашата Слънчева система.
AstrobioStar05
Вселена

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *