Вселена и Живот

Цели и Задачи на Астробиологичната пътна карта (Astrobiology Roadmap)

AstrobioStar05
AstrobioStar05
Астробиологичната Пътна карта (Astrobiology Roadmap) на НАСА предвижда насоки за научни изследвания и технологично развитие на комплекс от дейности, които обхваща НАСА като организация свързани с изучаването на Земята и свързаните с нея биологични науки.

Пътната карта е формулирана от гледна точка на седем основни цели,които да очертаят ключови области за изследване.

За всяка точка от поставените цели, НАСА очертава специални Научни Задачи, които конкретно да определят, по-специфични и високо приоритетни усилия в конкретната област за следващите три до пет години.
Тези общо осемнадесет цели и задчи ще бъдат интегрирани с времето чрез стратегическо планиране от страна на НАСА.

Цел 1 Разбиране на естеството и разпределянето на обитаемите среди във Вселената

Задача 1.1 Модели за формиране и еволюция на обитаеми планети
Задача 1.2 Преки и непреки астрономически наблюдения на екзопланети извън Слънчевата система.

Цел 2– Изследване за минали и настоящи обитаеми среди, пребиотична химия и признаци на живот другаде в Слънчевата система

Задача 2.1- Проучване на Марс
Задача 2.2- Изследване на външните части на Слънчевата система.

Цел 3-Разбиране на факта как и откъде е произлязъл живота- от космически или планетарни първоизточници

Задача 3.1-Източници на пребиотични материали и катализаториЗадача 3.2- произход и еволюцията на функционални биомолекули
Задача 3.3- произход на енергийната трансдукция.
Задача 3.4- произход на протобиологичните и клетъчните системи.

Цел 4 Разбиране на факта как в ранната си история Земята е взаимодействала и как се е променяла в хода на планетнипромени в Слънчевата система.

Задача 4.1- Първична земна биосфера
Задача 4.2- Основите на комплексният живот
Задача 4.3 Ефекти на извънземни събития върху биосферата на Земята

Цел 5– Разбиране на еволюционни механизми и пределните граници на живота.

Задача 5.1- Околна среда зависима молекулярна еволюция при микроорганизмите
Задача 5.2- Ко-еволюцията на микробни общности
Задача 5.3- Биохимична адаптация към екстремни среди.

Цел 6 Разбиране на принципите, които ще определят бъдещето на живота, както на Земята, така и извън нея.

Задача 6.1 – Промени в околната среда и цикличност на елементите от флората и фауната, съобществата и екосистемите
Задача 6.2- Адаптиране и развитие на живота извън пределите на Земята

Цел 7– Определя на това как да се разпознаят признаците на живот от други светове както и на такива намиращи се близко до Земята.

Задача 7.1- Биосигнали, които да се търсят в Слънчевата система.
Задача 7.2- Биосигнали, които да се търсят в близките планетни системи около нашата Слънчева система.
AstrobioStar05
Вселена

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *